MH vid Södertälje BK 2006-05-20

 

 

Othellos resultat =  gult

 

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontakt­försök.

Överdrivet kontakt­tagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b KONTAKT

Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.

Följer med mot­villigt.

Följer med, men är inte enga­gerad i test­ledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i test­ledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

1c KONTAKT

Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med över­­drivet kontakt­beteende.

 

Kommentar:

 

Som förväntat. Othello är mycket social även mot främmande människor. Att han fick en 5:a sa domaren berodde på att han hoppade upp mot test–

ledaren för att hälsa, vilket ju är mycket vanligt bland pinschrar. När det gäller hanteringen tycker jag definitivt inte att han drog sig undan, vilket

framgår av bilden nedan.

 

1a KONTAKT – Hälsning

 

1b KONTAKT – Samarbete

 

1c KONTAKT – Hantering

 

 

                     

1

2

3

4

5

2a LEK 1

Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar lång­samt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b LEK 1

Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med fram­tänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c LEK 1

Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills test­ledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar – även under den passiva delen – tills test­­ledaren släpper.

 

Kommentar:

 

Även detta förväntat. Othello är mycket pigg på lek och dragkamp hemma, men ute bland folk och andra hundar finns mycket roligare saker att ägna

sig åt. Leka kan vi ju göra när vi kommer hem…

 

 

 

1

2

3

4

5

3a FÖRFÖLJ.

Startar inte.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer lång­samt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

Griper inte, nosar på före­målet.

Griper tveksamt eller med tids­fördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller före­målet i minst 3 sek.

 

Kommentar:

 

Vi hade tränat mycket inkallning och mycket riktigt stannade han, vände sig mot mig och ”frågade om lov”. Eftersom han inte fick något svar, vände

han om. Jag vet ju att lusten finns där och faktum är att jag hellre har en hund som jag har kontroll över än en som har bra resultat i detta moment.

 

 

 

1

2

3

4

5

4 AKTIVITET

Är ouppmärk­sam, ointres­serad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet.

 

Kommentar:

 

Här blev jag överraskad. Jag hade förväntat mig gnäll i tre minuter, men han var knäpptyst. Verkade tycka att det var ganska skönt där i solgasset.

 

 

 

1

2

3

4

5

5a AVST.LEK

Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intres­serad. Vill iväg, upprepade start­försök.

5b AVST.LEK

Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

 

 

 

Visar enstaka (1-2) hotbete­enden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hot­beteenden under momentets första del.

Visar flera hot­beteenden under momentets första och andra del.

5c AVST.LEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuran­ten.

Går fram till figuranten med låg kropps­ställning och/ eller med tids­fördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d AVST.LEK

Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e AVST.LEK

Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

Kommentar:

 

Se moment 3, ”lilla bytet”.

 

5a-b AVSTÅNDSLEK – Intresse, Hot/aggressivitet

 

 

 

1

2

3

4

5

6a ÖVERRASKN.

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undan­manöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b ÖVERRASKN.

Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hot­beteenden under längre tid.

Visar flera hot­beteenden och någon attack.

Visar hot­beteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c ÖVERRASKN.

Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla

Ingen tempo­förändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempo­växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempo­växling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e ÖVERRASKN.

Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter­hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.

 

Kommentar:

När Dumpe for upp ”studsade” han iväg, men kom tillbaka lika fort. Han funderade en kort stund och när jag klev fram två steg så gick han självmant

fram och undersökte Dumpe. Sen brydde han sig inte om honom alls.

 

6a-b ÖVERRASKNING – Rädsla, Hot/aggressivitet

 

6c ÖVERRASKNING – Nyfikenhet

 

6d-e ÖVERRASKNING – Kvarstående rädsla/intresse

 

 

 

1

2

3

4

5

7a LJUDKÄNSL.

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undan­manöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b LJUDKÄNSL.

Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla

Ingen tempo­förändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempo­växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempo­växling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d LJUDKÄNSL.

Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter­hand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

 

Kommentar:

 

Samma reaktion som vid Dumpe. Stannade, vände om och gick självmant fram och undersökte skramlet. Sen var alltihop glömt och förlåtet.

 

7a LJUDKÄNSLIGHET – Rädsla

 

7b LJUDKÄNSLIGHET – Nyfikenhet

 

 

 

1

2

3

4

5

8a SPÖKEN

Hot/agg.

Visar inga hot­beteenden.

Visar enstaka hot­beteenden.

Visar flera hot­beteenden under längre tid.

Visar flera hot­beteenden och någon attack.

Visar hot­beteenden och flera attacker.

8b SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/ eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.

8c SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 

 

 

Uppehåller sig i huvudsak fram­för eller bredvid föraren. Någon avstånds­reglering.

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

8d SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvud­bonad. Alt går inte fram i tid.

Går fram till fig. när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

Går fram till figuranten när föraren står bredvid.

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.

Går fram till figuranten utan hjälp.

8e SPÖKEN

Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontakt­försök. Alt går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontakt­tagande mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.

 

Kommentar:

 

Othello stod vid min sida i löst koppel hela tiden och följde spökena intensivt med blicken. Precis innan de stannade tog han ett steg bakåt för att i

nästa sekund ta två steg framåt igen. Han hade raggen rest och morrade några gånger. När jag släppte kopplet stod han kvar. När jag gick fram

följde han efter på lite avstånd, inte förrän jag började prata med spöket gick han fram och nosade. När de fått av sig spökdräkterna vad de helt OK,

men konstigare människor hade han nog aldrig träffat.

 

8a-c SPÖKEN – Hot/agg, Kontroll, Rädsla

 

8d SPÖKEN – Nyfikenhet

 

8e SPÖKEN – Kontakttagande

 

 

 

1

2

3

4

5

9a LEK 2

Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar lång­samt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b LEK 2

Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med fram­tänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10 SKOTT

 

Visar ingen berörd­het. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men åter­går till lek/ passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.

 

Kommentar:

 

Eftersom han inte haft lust att leka i början hade han det inte nu heller. För att få fram en aktivitet fick vi istället springa fram och tillbaka på gräs-

mattan. Vid första skottet kastade han en snabb blick där ljudet kom ifrån, sen brydde han sig inte alls. Men det visste jag ju innan, eftersom han

på viltspårkursen utsatts för skott på betydligt närmare håll.

 

 

Slutlig kommentar:

 

Testet gick ungefär som jag hade förväntat mig. Jag visste att tillgängligheten inte skulle vara några problem, men att han inte skulle vilja leka på

”bortaplan”. Jag visste att han inte var skottberörd. Jag visste också att även om han ”skvätter till” vid över­raskningar och ljud så brukar det aldrig

vara några problem att gå fram och undersöka ”hotet” och snabbt avreagera. Othello har en inre trygghet som imponerar stort på mig. Han gör inga

överilade saker utan funderar en stund och tar sen tag i problemet. Samma sak sa testledaren, han var mycket imponerad av hans stabilitet (och

han föder ändå upp rottweiler). Mest överraskad blev jag nog av jaktmomentet, men som sagt, det var också ett kvitto på att inkallningen fungerar.

 

 

 

Bilder: Leena Ekroth